Postanowieniem z dnia 31 października 2016 r., sygn. akt II Cz 585/16, Sąd Okręgowy w Kaliszu uznał, że pogląd, zgodnie z którym syndyk masy upadłości uważany powinien być w procesie sądowym za „profesjonalistę” na równi z adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami restrukturyzacyjnymi oraz radcami Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nie jest uzasadniony, bowiem za profesjonalistów należy uważać jedynie adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, doradców restrukturyzacyjnych i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Postanowienie to zapadło na kanwie sprawy, w której stroną był syndyk masy upadłości wnoszący zażalenie na postanowienie sądu rejonowego oddalające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia i odrzucające zażalenie. Syndyk masy upadłości terminowi do wniesienie zażalenia uchybił w związku z niepouczeniem go przez sąd o prawie i terminie do wniesienia tego zażalenia. W ocenie sądu rejonowego, obowiązek pouczenia nie istniał z uwagi na fakt, że syndyk jest „profesjonalistą” i powinien sam ustalić termin, w którym może wnieść środek zaskarżenia.

Reprezentujący syndyka masy upadłości r. pr. Paweł Brych-Kadziński skutecznie zarzucił sądowi rejonowemu, iż ten błędnie uznał, że syndyk masy upadłości uważany powinien być w procesie sądowym za „profesjonalistę” na równi z adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami restrukturyzacyjnymi oraz radcami Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu jest istotne dla praktyki syndyków mas upadłości, bowiem nakłada na sądy obowiązek ich szczegółowego pouczania o przysługujących prawach i obowiązkach w toku procesu.