Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne reguluje cztery odrębne postępowania restrukturyzacyjne, tj.:

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu,
  2. przyśpieszone postępowanie układowe,
  3. postępowanie układowe,
  4. postępowanie sanacyjne.

Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy serię opisów każdego z wymienionych trybów. Intencją tego cyklu jest przedstawienie zalet, skutków, a także wyzwań, które niesie ze sobą otwarcie dane postępowanie restrukturyzacyjnego.

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań jest stwierdzenie, że celem każdego z wymienionych postępowań jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie różnorodnych trybów restrukturyzacji w celu umożliwienia wyboru najbardziej optymalnej „drogi” restrukturyzacji przedsiębiorstwa dostosowanej do aktualnej sytuacji dłużnika.

Niezależnie od różnic pomiędzy każdym ze wskazanych postępowań restrukturyzacyjnych istnieje pewna grupa przepisów, która zawsze znajdzie zastosowanie i to niezależnie od wybranej drogi restrukturyzacji. Przepisy te dotyczą przede wszystkim zasad sporządzania planu restrukturyzacyjnego, zasad objęcia wierzytelności układem, sporządzenia propozycji układowych, zawarcia i zatwierdzenia układu oraz zasad zmiany i uchylenia układu już przyjętego. Co więcej, pomimo różnic, każde postępowanie restrukturyzacyjne przebiega zgodnie z pewnym schematem, albowiem zawsze istnieje konieczność sporządzenia spisu wierzytelności, przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem, zatwierdzenia układu przez sąd.

Dokonując krótkiego omówienia istoty postępowania o zatwierdzenie układu zauważyć należy, że jest to postępowanie, które w największym wymiarze toczy się „poza sądem”, albowiem rozpoczyna się ono poprzez zawarcie przez dłużnika umowy z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego, która w tym konkretnym postępowaniu pełnić będzie funkcję nadzorcy układu. Następnie, w konsekwencji złożenia przez dłużnika stosownego wniosku, sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia układu, umorzeniu postępowania lub odrzucenia wniosku.

Jeśli chodzi o przyśpieszone postępowania układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne to zainicjowane one zostają złożeniem wniosku o ich otwarcie, a następnie postanowieniem, które wydaje sąd restrukturyzacyjny. Następnie konieczne jest sporządzenie spisu wierzytelności, przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Postępowania te kończą się uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu, względnie o umorzeniu postępowania.

Wspólnym dla wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych jest wykonanie przez dłużnika układu. Etap ten kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu lub o uchyleniu układu lub też wygaśnięciem układu z mocy prawa.

Już z tego wstępnego rysu jaskrawo widać jak różnorodne są postępowania restrukturyzacyjne. Taki stan rzeczy należy oceniać pozytywnie bowiem otwiera to przed dłużnikami liczne drogi wyjścia ze stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością co bezspornie jest rozwiązaniem korzystnym tak w ujęciu indywidualnym jak i generalnym.

Kolejny wpis w sposób szczegółowy przybliży postępowanie o zatwierdzenie układu.