Jednym z uregulowanych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej: pr. restr.) postępowań restrukturyzacyjnych jest tzw. postępowanie układowe. Inicjowane jest ono na podstawie złożonego przez dłużnika wniosku. Ustawodawca przewidział szereg warunków formalnych, które taki wniosek powinien spełniać. Dzisiejszy wpis przybliży problematykę koniecznych składowych wniosku o otwarcie postępowania układowego.

Dalsze uwagi rozpocząć należy od ogólnego stwierdzenia, że ustawodawca nie zdecydował się na uregulowanie wymogów formalnych wniosku o otwarcie postępowania układowego wprost, a jedynie poprzez odesłanie do przepisu regulującego elementy formalne wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. Jak bowiem stanowi art. 265 ust. 1 pr. restr., o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, wniosek o otwarcie postępowania układowego powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 227 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 6-10 oraz ust. 2 i 3 pr. restr.

Sięgając zatem do przepisu art. 227 ust. 1 pr. restr. zauważamy, że wniosek o otwarcie postępowania układowego powinien zawierać:

 1. w zależności jaki podmiot składa wniosek o otwarcie postępowania układowego:
  a) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę, b) numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, c) miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.
  Wymóg ten – co oczywiste – obliguje składającego wniosek do precyzyjnego oznaczenia podmiotu, który wnioskuje o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
 2. propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym (szczegółowy opis propozycji układowych i elementów wstępnego planu restrukturyzacyjnego stanowić będą temat kolejnych wpisów),
 3. wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika (dłużnik powinien wymienić wszystkie aktywa ruchome i nieruchome),
 4. wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, z określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to wskazanie z jakiego powodu,
 5. sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela,
 6. wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy wierzycieli, miejsca zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości żądanej przez każdego z nich wierzytelności, terminów zapłaty oraz zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu,
 7. sumę wierzytelności spornych,
 8. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, zwanych dalej „systemem płatności” oraz „systemem rozrachunku papierów wartościowych”, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy, zwany dalej „systemem interoperacyjnym.
  Dodatkowo, w przypadku wierzytelności zabezpieczonych, sumę wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela, oznacza się według tej części wierzytelności, która prawdopodobnie zostanie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia.

Nadto, do wniosku o otwarcie postępowania układowego dołącza się jego odpis i odpisy załączników.

Wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania układowego dłużnik składa na piśmie oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku i załącznikach są prawdziwe i zupełne.

We wniosku o otwarcie postępowania układowego dłużnik uprawdopodabnia zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.

Jak wynika z powyższego, ustawodawca postawił szereg wymogów formalnych, które musi spełnić podmiot ubiegający się o otwarcie postępowania układowego. W celu umożliwienia sądowi restrukturyzacyjnemu sprawnego i szybkiego rozpoznania złożonego wniosku należy dołożyć najwyższej staranności już na etapie sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania układowego.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego, zachęcamy do skorzystania w tym celu z usług Kancelarii Prawnej Melka&Brych-Kadziński.